Ping of "XTS3.CZ"

Western Europe
< 10ms
Pinged 53 minutes ago
Germany, Frankfurt
< 10ms
Pinged 53 minutes ago
Sweden, Stockholm
26ms
Pinged 53 minutes ago
Spain, Madrid
26ms
Pinged 53 minutes ago
Eastern Europe
46ms
Pinged 53 minutes ago
Russia, Moscow
52ms
Pinged 53 minutes ago
US, Chicago
97ms
Pinged 53 minutes ago
US, Dallas
118ms
Pinged 53 minutes ago
US, Los Angeles
134ms
Pinged 53 minutes ago
US, Seattle
144ms
Pinged 53 minutes ago
China, Hong Kong
260ms
Pinged 53 minutes ago
Australia, Sydney
265ms
Pinged 53 minutes ago
North America
No ping information
Brazil, Rio de Janeiro
No ping information
South Africa
No ping information